سازندگی1400

تصویر-سازندگی1400

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش از خدمت رسانی 

موسسه در حوزه سازندگی

(تجهیز و تعمیر مسکن)

به مدد جویان

-_خرید پنکه زمینی و یخچال برای مددجو

(مبلغ:40/000/000 ریال)

-_خرید باتری ویلچر و مصالح ساختمانی برای مددجو

(مبلغ:34/000/000 ریال)

-_خرید سبزی خرد کن صنعتی برای مددجو

(مبلغ:50/000/000 ریال)

 

برای آسان شدن کمک رسانی، اپلیکیشن اندرویدی نیکوکار را نصب کنید