گزارش دارو و درمان1400

تصویر-گزارش دارو و درمان1400

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارشی از عملکرد موسسه

در حوزه درمانی

و خدمت رسانی به مددجویان 

در این حوزه:

-_خرید دارو برای مددجو

(مبلغ:9/000/000 ریال)

-_هزینه آنژیو قلب و آزمایش مددجو

(20/000/000 ریال)

-_هزینه عمل جراحی مددجو

(19/000/000 ریال)

 

برای آسان شدن کمک رسانی، اپلیکیشن اندرویدی نیکوکار را نصب کنید